A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Slovensko - Průvodce

Ačkoli Slovensko je hodně blízko, najdeme i mnohé rozdíly. Tady předkládám pár základních informací o zemi. Povrch, Hranice, Vodstvo, Rostlinstvo a živočišstvo, Nerostné bohatství, Hospodářství

Povrch

Vnitrozemský stát střední Evropy, na jihu má nížinatý charakter, střed a sever je hornatý, sever má až velehorský charakter, na východě je krajina mírně zvlněná.

Slovensko patří ke *Karpatské horské soustavě*, pohoří jsou seskupena do tří oblouků: vysokotatranského, nízkotatranského a rudohorského. Nejvyšší horou je Gerlachovský štít, který měří 2 655 metrů. Na jihu je nížina, u řeky Bodrog blízko maďarských hranic leží nejnižší bod (94 m).

Hranice

Slovensko hraničí celkem s pěti státy. Nejdelší hranici má s Maďarskem (679 km), dále hraničí s Polskem (597,5 km), Českou republikou (265 km), Rakouskem (127 km) a nejkratší hranici má s Ukrajinou (98 km).

Vodstvo

Patří k úmoří hlavně Černého, ale i Baltského moře. Většinu vod odvádí řeka Dunaj se svými největšími přítoky (Morava, Váh, Nitra, Ipeľ, Hron). Další významné slovenské řeky jsou Tisa, Bodrog, Laborec, Slana, Hornád a Dunajec. Nejdelší řekou na území Slovenska je Váh (389 km).

Přirozené vodní plochy jsou především pozůstatky zalednění Tater. Říká se jim plesa a největší z nich, Velké Hincovo pleso má rozlohu 0,2 km^^2^^ a hloubku 50 metrů).

Větší význam mají umělé vodní nádrže. Na území Slovenska je jich několik set a využívají se samozřejmě nejen k energetickým účelům, ale i pro rekreaci. Největší z nich je známá vodní nádrž Gabčíkovo o rozloze 46 km^^2^^.

Rostlinstvo a živočišstvo

Slovensko se vyznačuje velikou rozmanitostí přírody, tak jako málokterá země na světě. Vyskytuje se zde mnoho chráněných druhů, zejména v Tatranském národním parku (TANAP), ale i v jiných částech Karpat. Z rostlin bych jmenoval alespoň zvonek alpský, prvosenku nejmenší a pěnišník, ze zvířat kamzíky, medvědy, rysy, orly a známé tatranské sviště.

Nerostné bohatství

Slovensko je na nerosty poměrně bohatá země, pokud jde o rozmanitost, většinou se však jedná o nepříliš velká ložiska.
Největší jsou zásoby hnědého uhlí (Handlová, Nováky), železné rudy (Slovenské rudohorie) a vápence, v menším množství se vyskytují barevné kovy a také ropa.

Hospodářství

Slovensko je průmyslově rozvinutý stát, ačkoli jeho industrializace prakticky začala až po 2. světové válce. Podle toho také vypadá jeho struktura. Nejvíce rozvinutý je průmysl hutnický (Košice železo, Žiar nad Hronom barevné kovy), strojírenský (Bratislava), chemický (Šaľa, Nováky, Bratislava ) , dále dřevozpracující, textilní a potravinářský.

V zemědělství převládá rostlinná výroba, pěstuje se především pšenice, kukuřice, brambory, hodně ovoce a zeleniny (rajčata, papriky, melouny). V živočišné výrobě je tradiční chov ovcí v horských a podhorských oblastech.

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
Další informace
REKLAMA