A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Slovensko - Průvodce

Slovenské dějiny se začínají psát již od dob antického Říma a markomanských válek.

Počátky slovenských dějin

V prvním století našeho letopočtu se na území dnešního Slovenska nacházel státní útvar Vaninovo králoství. Krátkou dobu bylo slovenské území v područí Avarů, ale po Sámově vítězství v bitvě u Wogatisburgu se stává součástí Sámovy říše. V této době se formují dva správní celky, a to Nitranské a Moravské knížectví. Po jejich sloučení vzniká organizovaný státní útvar - Velkomoravská říše.

Středověk na Slovensku

Když v 10. století Velkomoravská říše zaniká, začínají se na slovenském území usazovat Maďaři a v roce 1018 je Slovensko připojeno k Uhrám, a to na dlouhých 900 let. První známou dynastií jsou Arpádovci. Ve 12. století bylo kolonizováno slovenské vnitrozemí. Na Slovensko se v této době dostávají například němečtí přistěhovalci, které sem pozval uherský král Gejza II., což napomohlo začátku rozvoje těžby rud.

V období středověku se Slovensko řadilo k největším producentům mědi, zlata a stříbra na světě. Vznikala hornická města jako Kremnica, Bánská Bystrica či Bánská Štiavnica. Ve 13. století bylo Slovensko otřeseno vpády tatarských kočovných kmenů. Některá dříve prosperující území zpustla. Koncem 13. století ovládá území Tater a kolem řeky Váh oligarcha Matúš Čák Trenčianský.

Když ve 14. století vymírají uherští Arpádovci, následuje vláda Karla Roberta z Anjou a jeho syna Ľudovíta Velikého. Stabilní období nastává až po husitských válkách a vládě Zikmunda Lucemburského. V té době ovládá Slovensko Matyáš Korvín, který dokáže zkonsolidovat Uherský stát. Doba přeje rozmachu vzdělanosti, důkazem je například založení univerzity v Bratislavě v roce 1467 nebo fakt, že se pro úřední korespondenci začíná používat slovakizovaná čeština.

Habsburkové

Od roku 1526, kdy je poražen Ludvík Jagellonský v bitvě u Moháče, se stává Slovensko součástí Habsburské říše. Hlavním městem Uher je Bratislava a v ní jsou v chrámu sv. Martina korunován habsburští císaři – králové Uher. Následuje třicetiletá válka, vlny rekatolizace a nájezdy Osmanů, které střídá období tereziánských a josefínských reforem. Výsledkem je toleranční patent o náboženské svobodě či patent o zrušení nevolnictví.

Slovenské národní hnutí a působení Ľudovíta Štúra

Také Slovensko se dostalo do víru nacionalistických hnutí v 19. století, kdy se malé státy střední Evropy začaly domáhat své tradice a státnosti, politické svébytnosti, kultury a jazyka. Určujícím hybatelem a konečným nositelem procesu slovenské emancipace se stala méně početná střední vrstva jako například katoličtí kněží, drobní úředníci, učitelé a studenti nebo lékaři.

Formují se takové osobnosti, jako byli Pavel J. Šafařík či Jan Kollár. Stejně jako v Čechách, tak i na Slovensku vzniká idea slovanské vzájemnosti. Základy této ideje se objevily v Kollárově díle Slávy dcera, Šafaříkových Slovanských starožitnostech a Dobrovského studiích staroslovenštiny. Později se do popředí dostává osobnost Ľudovíta Štúra. Mladá nastupující generace se pokouší především o kodifikaci spisovné slovenštiny.

V této době Janko Matuška skládá budoucí slovenskou hymnu „Nad Tatrou sa blýská“. Ludovít Štůr byl inspirován filosofickým myšlením J. G. Herdera o vývoji Slovanů. Společně s Hodžou a Hurbanem formují v roce 1843 spisovný jazyk, který vychází ze středoslovenského nářečí a pokládá základy nového slovenského jazyka. Aby se mohl jazyk rozšířit mezi obyvatele, je zřízen kulturně-politický spolek Tatrín a později vznikají také první Slovenské noviny. Autonomistické požadavky Slováků jsou přibrzděny revolučním rokem 1848, a zůstávají tak z velké části nevyplněny.

Slovensko na počátku 20. století a mezi válkami

Po první světové válce v roce 1918 zaniká Rakousko - Uhersko a je založen samostatný Československý stát, v jehož čele stojí prezident Tomáš G. Masaryk. Výraznou osobností, která přispěla ke vzniku Československa, byl Milan Rastislav Štefánik. Pomáhal v politickém odboji Masarykovi a Benešovi, když byl v Paříži místopředsedou Československé národní rady, ale rovněž se angažoval jako organizátor československých legií v Rusku, Itálii a USA v boji proti ruským bolševikům.

V roce 1938 vzniká samostatný Slovenský štát pod vedením prohitlerovského nacionalisty Josefa Tisa. Ke konci druhé světové války se na Slovensku uskuteční známá vojenská operace v Karpatsko-dukelském průsmyku a při Slovenském národním povstání se Slováci opět spojují s Českem.

Komunismus a novodobé slovenské dějiny

Mezi lety 1948-1989 je Československo součástí východního komunistického bloku. V roce 1955 vstupuje ČSSR do Varšavské aliance a také je členem Rady vzájemné hospodářské pomoci, která razí politiku plánovaného centrálního hospodářství. Ze slovenských osobností se profiluje na konci šedesátých let politik Alexandr Dubček, který se stává symbolem událostí z jara roku 1968, po nichž bylo Československo obsazeno vojsky Varšavské smlouvy.

Přichází éra normalizace, kdy je na Slovensku i v Čechách utužován komunismus. V listopadových dnech roku 1989 na Slovensku vzniká hnutí Verejnost proti násiliu, které se formuje vedle českého Občanského fóra a po sametové revoluci se Slovensko s Českem vydávají po cestě demokracie a transformace. 1. ledna 1993 vzniká nezávislé Slovensko a nezávislá Česká republika. Do Evropské unie vstoupilo Slovensko 1. května 2004 a roku 2009 přijalo jednotnou evropskou měnu euro.

 (nahrál: admin)
 (nahrál: admin)
 (nahrál: admin)

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:12
Další informace
REKLAMA